NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Har du ett barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller arbetar du inom vård, skola och omsorg och önskar att lära dig mer om ämnet? NPF är ett brett begrepp och innefattar många olika diagnoser som ibland överlappar varandra. När man pratar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar refererar man främst till det grepp som myntades av Christopher Gillberg, en universitetsprofessor i barn- och ungdomspsykiatri. En mer vardaglig term är ””bokstavsdiagnoser”” som refererar till DAMP, ADHD och ADD. Alla dessa diagnoser faller inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inkluderar även autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Personer med dessa tillstånd kan ibland ha problem med sociala interaktioner.

Ett vanligt missförstånd är att NPF-diagnostiserade människor har ett lägre IQ. Den teorin är inte sann. Trots att många barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt med koncentration och inlärning så påverkas inte intelligenskvoten. Finns det då en chans att märka av personer med NPF? Det finns vissa tecken som har visat sig vara återkommande hos personer med diagnosen, bland annat ovan nämnda koncentrations- och inlärningssvårigheter. Att ha en bristande impulskontroll, svårigheter att tolka sin omgivning, problem med kommunikation och motorik är andra exempel. Personerna kan istället ha andra, tämligen ovanliga begåvningar som personer utan diagnosen saknar.

Misstänker du att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Då kan du få gå igenom en neuropsykiatrisk utredning för att se om det går att fastställa en diagnos. Ta kontakt med din vårdcentral eller den psykiatriska öppenvården.

Personer med NPF kan ha andra gömda talanger

Personer som har en NPF-diagnos fungerar på ett annorlunda sätt, något som gör att de kan tänka utanför ramarna och se detaljer som andra missar. Man har också märkt att många har en förmåga att hyperkoncentrera sig och vara bra på att lösa annorlunda problem. Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppvisar också en envishet och målmedvetenhet som kan klassas som ovanlig. Det är först när NPF-diagnosen blir ett problem i vardagen som man kan kalla den för en funktionsnedsättning. NPF har visat sig vara vanligare i vissa familjer, något som tyder på att nedsättningen är ärftlig. Det är dock fortfarande oklart exakt varför vissa får dessa problem och andra inte.

NPF är ett samlingsbegrepp för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar